Målområder for USN Profesjon

USN Profesjon skal koble, styrke og videreutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet


USN Profesjon. Eplelogo.

USN Profesjon er målområde 3 i utviklingsavtalen mellom universitetet og Kunnskapsdepartementet.

Tiltak USN Profesjon

 • UniversitetsvirksomheterKoblingsboks. Synergieffekter ved USN Profesjon.
 • Kombinasjonsstillinger
 • Hospiteringsordninger
 • Prosjektmidler til praksisrettede FoUIvirksomhet

Koblingsboksen er en helhetlig tilnærming til hvordan tiltakene samspiller med fokus på synergier. Koblingsboksen viser hvordan koblingen, styrkningen og videreutviklingen av samarbeid mellom profesjonsutdanningene og praksisfeltet kan gjøres innenfor utdanning, FoUI, arbeidslivsintegrering og samskaping.

Alle profesjonsutdanningene ved USN skal fremme dannelse, kritisk tenkning og livslang læring som bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningene skal være relevante for arbeids- og samfunnsliv, og ta høyde for profesjonenes utviklingsbehov og arbeidslivets krav. Utdanningene skal styrkes gjennom sterk kobling til kunnskapsutviklingen som skjer nasjonalt og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoUI. USN vil initiere pilotprosjekter der det stilles høyere krav til samhandlingen mellom universitetet og utvalgte samarbeidspartnere enn til andre samarbeidspartnere/praksisarenaer.

Følgende tre målområder med underliggende delmål skal bidra til dette

 1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene
  1.  Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert pedagogisk bruk av IKT
 2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp
  1. Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og universitetslærer om studentaktiv forskning
  2. Etablere nye former for samhandling mellom universitetet og praksisarenaene
  3. Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksis
  4. Prøve ut nye praksisformer
 3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoUI i samarbeid med arbeidslivet
  1. I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger som kan resultere i forskningsprosjekter
  2. Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere forskningsbasert kunnskap i praksis

Vurdering av måloppnåelse

 1. Antall FOUI-prosjekt som omhandler nye pedagogiske metoder og læringsformer
 2. Samarbeid mellom fylkeskommunene/kommunen/den enkelte virksomhet og USN i utvikling av kriterier som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet»
  1. Antall etablerte pilotprosjekter: USN-Universitetsskole, USN-Universitetssykehjem, USN-Universitetshjemmesykepleie mv
  2. Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom USN og yrkesfeltet i alle tre fylke skal være etablert (virksomhetseiersiden – fakultetsledelsen, praksisfelt – studieprogramledelse)
  3. Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot studentenes FoU-oppgaver og masteroppgaver
  4. Antall praksislærere/-veiledere med bistilling ved USN
 3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som læringsarena for studentene
  1. Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom praksisfeltet og USN om identifisering av relevante forskningstema for studentenes bachelor og masteroppgaver
  2. Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av resultater fra disse