Målområder for HSN Profesjon

HSN Profesjon målområde 3 i utviklingsavtalen mellom HSN og Kulturdepartementet.


HSN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høyskolen og praksisfeltet. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

Alle profesjonsutdanningene ved HSN skal fremme dannelse, kritisk tenkning og livslang læring som bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningene skal være relevante for arbeids- og samfunnsliv, og ta høyde for profesjonenes utviklingsbehov og arbeidslivets krav. Utdanningene skal styrkes gjennom sterk kobling til kunnskapsutviklingen som skjer nasjonalt og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoU.

HSN vil initiere pilotprosjekter der det stilles høyere krav til samhandlingen mellom høyskolen og utvalgte samarbeidspartnere enn til andre samarbeidspartnere/praksisarenaer.

Følgende tre målområder med underliggende delmål skal bidra til dette

 1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene
  1.  Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert pedagogisk bruk av IKT
 2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp
  1. Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og høyskolelærer om studentaktiv forskning
  2. Etablere nye former for samhandling mellom høyskolen og praksisarenaene
  3. Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksis
  4. Prøve ut nye praksisformer
 3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet
  1. I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger som kan resultere i forskningsprosjekter
  2. Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere forskningsbasert kunnskap i praksis

Vurdering av måloppnåelse

 1. Antall FOU-prosjekt som omhandler nye pedagogiske metoder og læringsformer
 2. Samarbeid mellom fylkeskommunene/kommunen/den enkelte virksomhet og HSN i utvikling av kriterier som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet»
  1. Antall etablerte pilotprosjekter: HSN-Universitetsskole, HSN-Universitetssykehjem, HSN-Universitetshjemmesykepleie mv
  2. Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom HSN og yrkesfeltet i alle tre fylke skal være etablert (virksomhetseiersiden – fakultetsledelsen, praksisfelt – studieprogramledelse)
  3. Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot studentenes FoU-oppgaver og masteroppgaver
  4. Antall praksislærere/-veiledere med bistilling ved HSN
 3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som læringsarena for studentene
  1. Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom praksisfeltet og HSN om identifisering av relevante forskningstema for studentenes bachelor og masteroppgaver
  2. Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av resultater fra disse