Nettverk og samhandling med næringslivet

HSN ønsker gjennom partnerskap å etablere samarbeidsplattformer slik at studenter, forskere og ansatte i bedrifter kan bruke fasiliteter og ekspertise i bedrifter og på høyskolen.


Partnerskapet skal dra veksler på klyngeprogrammer (VRI, ARENA, NCE; GCE, SFI, FME, SFF mv.), infrastrukturprogrammer, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og nasjonale forskerskoler. Gjennom HSN Partnerskap har høyskolen ambisjon om gradvis å øke antall samarbeidspartnere/bedrifter, utdanningsprogram og FOUI-eksperter gjennom avtaleperioden.

FORREGION pilar 1 - Mobilisering til forskning

Mobiliseringsprosjektet skal bistå i nødvendig omstilling av – og økt verdiskaping i - næringslivet. Vi skal oppnå dette målet gjennom effektiv organisering og bruk av utprøvde verktøy og metoder fra VRI og styrket samhandling innen virkemiddelapparatet.

Satsingsområdene:

  • Prosess- og teknologiutvikling innen miljø (herunder mikro-, nanoteknologi og elektronikk, vannrensing og maritim næring).
  • Grønn forskning (landbruk)
  • Film, spill og medieteknologi

For mer informasjon om prosjektet se vri-vestfold.no.

Pågående utviklingsprosjekter:

ARENA prosjekt: SAMS - Sustainable Autonomous Mobility Systems (søknad)

Klyngeprosjektet SAMS skal utløse samarbeid om og legge grunnlag for nye norske forretningsmuligheter, på området autonom mobilitet.

Målet er at norske aktører tar en vesentlig del av den forventede verdiskapningen som antas å komme på dette nye området. Klyngeprosjektet skal bidra til at potensielle aktører er tidlig ute, lykkes med en betydelig omstilling  fra dagens oljeavhengige økonomi og leverer radikale innovasjoner til et globalt marked.

Status: sendt søknad til Innovasjon Norge 1. september 2017 i samarbeid med Kongsberg Innovasjon og Electric Mobility Norway. Beslutning medio oktober.

FORREGION Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer i transport- og prosessindustrien (søknad)

I følge NHOs kompetansebarometer for 2017 har, eller planlegger 2 av 3 av de spurte bedriftene å digitalisere eller automatisere de neste fem årene.
Det er i dag ingen som med sikkerhet vet hvordan digitalisering og utvikling og bruk av autonome systemer vil påvirke bedriftenes verdiskaping fremover. Det er derfor et stort behov for kunnskap innenfor området autonome systemer, og HSN ønsker gjennom dette prosjektet å svare på denne kompetanseutfordringen.

Etter flere dialogmøter med næringslivet prioriterer prosjektet fire tekniske områder samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap; Datasikkerhet i autonome systemer, Maskinlære og smarte sensorer i autonome systemer, Logistikk og havneoperasjoner, Menneskelige aspekter i autonome systemer og Forretningsmodellutvikling og -innovasjon. Dette er områder som i dag delvis dekkes av høyskolens doktorgradsutdanninger og forskergrupper, men hvor allikevel behovet for kompetanseløft er tilstede for å møte bedriftenes behov.

Prosjektets hovedmål er flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med akademia om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor transport og produksjon.

Gjennom virkemidler som for eksempel FoUI-eksperter, gaveprofessorater, næringsmastere og nærings-ph.d. er målet økt forsknings- og innovasjonskapasitet i næringslivet. Kapasitetsløftet vil knyttes nært opp mot regionens og fylkenes satsingsområder, virkemidler og aktiviteter. Kapasitetsløftet skaper dermed et forskningsbasert og eksperimentelt lærende system for økt verdiskaping i regionen.

Hovedmål: Flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med akademia om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor produksjon og transport.

Delmål:

  1. Styrke HSNs FoU-kapasitet og kvalitet innen kompetanseområder som bidrar til økt FoU-aktivitet i næringslivet
  2. Øke antall kandidater med digitalisering, autonomi og entreprenørskapskompetanse
  3. Styrke bedriftenes kapasitet og evne til å ta i bruk autonome systemer og kompetanse for å forbedre og utvikle nye tjenester, produkter og arbeidsprosesser
  4. Økt synliggjøring av og dialog om tilgjengelig kompetanse og mulighetene som ligger i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

Status: Søknad sendt 6. september 2017 til Forskningsrådet. Forventet beslutning 7. desember.