Nettverk og samhandling med næringslivet

USN ønsker gjennom partnerskap å etablere samarbeidsplattformer slik at studenter, forskere og ansatte i bedrifter kan bruke fasiliteter og ekspertise i bedrifter og på universitetet.


Partnerskapet skal dra veksler på klyngeprogrammer (FORREGION, ARENA, NCE; GCE, SFI, FME, SFF mv.), infrastrukturprogrammer, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og nasjonale forskerskoler. Gjennom USN Partnerskap har universitetet ambisjon om gradvis å øke antall samarbeidspartnere/bedrifter, utdanningsprogram og FoUI-eksperter gjennom avtaleperioden.

FORREGION pilar 1 - Mobilisering til forskning

Mobiliseringsprosjektet skal bistå i nødvendig omstilling av – og økt verdiskaping i - næringslivet. Vi skal oppnå dette målet gjennom effektiv organisering og bruk av utprøvde verktøy og metoder fra VRI og styrket samhandling innen virkemiddelapparatet.

Satsingsområdene:

  • Prosess- og teknologiutvikling innen miljø (herunder mikro-, nanoteknologi og elektronikk, vannrensing og maritim næring).
  • Grønn forskning (landbruk)
  • Film, spill og medieteknologi

For mer informasjon om prosjektet se vestfold.forregion.no.

FORREGION pilar 2 Kapasitetsløft AUTOSTRIP

«Autonome Systemer innen Transport og Industrielle Prosesser»

Etter flere dialogmøter med næringslivet prioriterer prosjektet fem områder; Datasikkerhet i autonome systemer, Maskinlære og smarte sensorer, Logistikk og multimodale operasjoner, Menneskelige aspekter i autonome systemer samt Forretningsmodellutvikling og -innovasjon. Dette er områder som i dag helt eller delvis dekkes av høyskolens doktorgradsutdanninger og forskergrupper, men hvor behovet for kapasitetsløft er tilstede for å møte bedriftenes behov.

Prosjektets hovedmål er etablering av flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i næringslivet gjennom styrket samarbeid med akademia om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor transport og industrielle prosesser.

Gjennom virkemidler som for eksempel FoUI-eksperter, gaveprofessorater, næringsmastere og nærings-ph.d. er målet økt forsknings- og innovasjonskapasitet i næringslivet. Kapasitetsløftet vil knyttes nært opp mot regionens og fylkenes satsingsområder, virkemidler og aktiviteter. Kapasitetsløftet skaper dermed et forskningsbasert og eksperimentelt lærende system for økt verdiskaping i regionen.

Kompetanseområder:

kompetanseområder forregion pilar 2. illustrasjon.

Hovedmål:

Flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med akademia om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor produksjon og transport.

Delmål:

  1. Styrke USNs FoU-kapasitet og kvalitet innen kompetanseområder som bidrar til økt FoU-aktivitet i næringslivet
  2. Øke antall kandidater med digitalisering, autonomi og entreprenørskapskompetanse
  3. Styrke bedriftenes kapasitet og evne til å ta i bruk autonome systemer og kompetanse
  4. Økt synliggjøring av og dialog om tilgjengelig kompetanse og mulighetene som ligger i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

Pågående utviklingsprosjekter:

Klynge: SAMS - Sustainable Autonomous Mobility Systems

Klyngeprosjektet SAMS skal utløse samarbeid om og legge grunnlag for nye norske forretningsmuligheter, på området autonom mobilitet.

Målet er at norske aktører tar en vesentlig del av den forventede verdiskapningen som antas å komme på dette nye området. Klyngeprosjektet skal bidra til at potensielle aktører er tidlig ute, lykkes med en betydelig omstilling  fra dagens oljeavhengige økonomi og leverer radikale innovasjoner til et globalt marked.

Status: Klyngen ble etablert i april 2018 og USN er en av flere stiftere av klyngen og har en posisjon i styringsgruppen. Det jobbes med en ny søknad til høstens ARENA utlysning i 2018.