FoUI-eksperter

Vi ansetter eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) ved vår institusjon.


USN ønsker å prioritere en ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen. Vi har derfor tatt initiativ til dette prosjektet, som har til formål å ansette 12 eksperter fra regional industri i deltidsstillinger som «FoUI-eksperter» ved vår institusjon.

Stillingene er deltid (20 prosent), og det er viktigere med god industriell forståelse og kjennskap til egen bedrift enn akademisk bakgrunn og utdannelse.

I næringsklyngene

USN har i lengre tid jobbet strategisk med interne prioriteringer og eksterne samhandlinger slik at de per i dag er en viktig kunnskapsaktør for blant andre NCE-SE, NCE-MNT, SFI «Ultralyd» og sentrale næringsklynger i regionen. Prosjektets innsatsområder konsentreres derfor i første omgang rundt etablerte næringsklynger.

Målsetning

Prosjektet skal øke antall etablerte forskningsprosjekter mellom næringslivet i regionen og USN.

Porteføljen av forskningsprosjekter der regionalt næringsliv samarbeider med USN skal dobles innen 2022. Prosjektet har også som delmål å etablere flere FoUI-prosjekter mellom bedrifter og USN, samt gjennom dette samarbeidet videreutvikle USN som forsknings- og utdanningsaktør.

Prosjektet

For å etablere industrinære prosjekter hvor tema og forskningsområder fokuseres rundt reelle og aktuelle problemstillinger er det viktig å ha god kjennskap til bedriftenes virksomhet og strategiske prioriteringer.

For å lykkes med dette er det sentralt at kompetansemeglingen initieres av bedriften selv, og at USN som en forskningspartner støtter opp rundt søknad, etablering av prosjekt og bidrar som partner i prosjektene.

Forskning og høyere utdanning 2015-2024

Regjeringen langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–2024 staker ut kursen for politikken de neste ti årene. Planen har som overordnet mål å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Planen slår fast at de offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp i perioden.

Regjeringen har en klar forventning om at norske fagmiljøer deltar aktivt i samarbeidet, og at de på noen områder er i front på den europeiske konkurransearenaen. Regjeringens mål er at norske fagmiljøer skal sikre seg to prosent av alle pengene som Horisont 2020 lyser ut. Da må omfanget på norsk FoUI-aktivitet øke betraktelig. Derfor ønsker regjeringen å trappe opp tiltak og stimuleringsordninger som legger til rette for at norske fagmiljøer skal vinne fram i Horisont 2020.

Kilde: Meld. St. 7 (2014–2015)

Kunnskapsaktør og FoUI-samarbeidspartner

USN har over mange år etablert et nært samarbeid med næringsliv og industri i regionen. Som kunnskapsaktør og FoUI-samarbeidspartner deltar USN i ulike prosjekter finansiert av ulike programmer gjennom eksempelvis NCE, SFF, VRI, SFI, FME med flere. Det er også etablert et antall klynger innenfor ulike forretningsområder. Disse er en kilde til prosjektidéer som tas videre i samarbeidprosjekter mellom industrien og USN.

Regionen rundt USN omfavner de tre teknologimiljøene i Horten, Porsgrunn og Kongsberg, men vårt samarbeid begrenses ikke til disse byene.

Organisering

Prosjektet ønsker å etablere en kompakt arbeidsgruppe hvor fortløpende arbeid utføres. Samarbeidspartnere er sentrale for å sikre prosjektets kvalitet og forankring.

Våre referansepartnere er: