Roller, ansvar og oppgaver knyttet til kvalitetsarbeidet ved USN

Overordnet oversikt over roller og ansvar

Styret

 

 • Har overordnet ansvar for at USN har et tilfredsstillende kvalitetssystem for utdanning og at dette evalueres minimum hvert tredje år

Rektor

 

 • Har overordnet ansvar for kvalitetssystemet
 • Gir overordnete føringer for arbeidet med porteføljeutvikling og utdanningskvalitet

Læringsmiljøutvalget (LMU)

 • Lovpålagt rådgivende organ. LMU rapporterer direkte styret om læringsmiljøet.

Dekan

 

 • Har overordnet ansvar for at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene.
 • Programutvikling og utvikling av programportefølje er et særskilt område.

Instituttleder

 

 • Skal påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av instituttets emner gjennomføres i henhold til kravene.

Programkoordinator

 

 • Skal lede programutvalget og rapportere til ansvarlig linjeleder.
 • Har ansvar for å kvalitetssikre at læringsmiljø og faglig- og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet er i henhold til kravene.
 • Har ansvar for at lærings- og vurderingsformer bidrar til studentene oppnår læringsutbyttet.

Emneansvarlig

 • Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet, slik at læringsaktiviteter og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
 • Gjennom programutvalget blir emnene representert i kvalitetsarbeidet i studieprogrammet.

Underviser

 • Skal utvikle og gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til at studenten oppnår læringsutbyttet.

Studentdemokratiet

 

 • Skal representere studentenes syn i råd og utvalg i arbeidet med studiekvalitet ved institusjonen.

Studentene

 

 • Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering av sine emner og studieprogram gjennom spørreundersøkelser, møter m.m. Med dette kvalitetsarbeidet gir studenten løpende tilbakemeldinger til underviser, emneansvarlig, programkoordinator og programutvalg.
 • Gjennom studentdemokratiet blir studentene representert i kvalitetsarbeidet på alle nivå. I det studienære kvalitetsarbeidet har hvert studieprogram et programutvalg hvor studentene er representert.

Ph.d. kandidat

 

 • Den enkelte kandidat forventes å delta aktivt i evaluering av sine emner og phd. program gjennom spørreundersøkelser, møter m.m. Med dette kvalitetsarbeidet gir kandidaten løpende tilbakemeldinger til underviser, emneansvarlig, programkoordinator og programutvalg.
 • I det studienære kvalitetsarbeidet har hvert phd. program et programutvalg hvor kandidatene er representert.

Utvalg med særskilt ansvar i kvalitetsarbeidet

Utvalg for utdanningskvalitet

 • Rådgivende organ for rektor på utdanningskvalitetsområdet.
 • Godkjenne studie- og emneplaner fra og med 60 studiepoeng.

Forskningsutvalget

 

 • Rådgivende organ for rektor på studiekvalitetsområdet, herunder ph.d.-utdanningen.
 • Har delegert myndighet fra høgskolestyret, og kan fatte beslutninger som blant annet innebærer samordning på tvers av USNs ph.d.-utdanninger.

Kvalitetsråd

 • Rådgivende organ på fakultetet som skal gi dekan råd om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av porteføljen og utdanningskvaliteten på fakultetet

Programutvalg

 

 • Programutvalgene er rådgivende for dekan på studiekvalitetsområdet.
 • Gir råd i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet