Hvorfor har vi et kvalitetssystem?

USN har ansvar for kvaliteten i utdanningene vi tilbyr, og kvalitetssystemet (lenke kommer) skal bidra til å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, jf. Lov om universiteter og høyskoler, §1-6. 

Kvalitetssystemet skal bidra til:
- Kontinuerlig læring og utvikling
- Involvering av og eierskap hos alle ansatte og studenter
- Dokumentasjon og systematikk i kunnskapsinnhenting
- Avdekking av sviktende kvalitet
- Synliggjøring av fremragende kvalitet og beste praksis
- Grunnlag for strategiske beslutninger om ressurstildeling og tiltak
- At studie- og forskningsadministrative støttefunksjoner skal være hensiktsmessig organisert slik at de blir effektive støttesystemer for primæroppgavene

 

Spørsmål og svar