Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem skal beskrive institusjonens systematiske kvalitetsarbeid.

Alle studietilbud ved universiteter og høyskoler skal tilfredsstille de nasjonale kravene til utdanningskvalitet. Dette gjelder også for studietilbudene  vi akkrediterer på egen fullmakt.

Se NOKUTs sider om krav til utdanningskvalitet.

USN har utarbeidet et kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

USNs kvalitetssystem bygger på NOKUTs krav til utdanningskvalitet. Hvordan USNs kvalitetssystem er bygget opp kan du lese om i kvalitetssystembeskrivelsen.

Spørsmål og svar