RSA Offentlig

RSA Offentlig. Foto
Medlemar i RSA Offentlig. Rådet var ikkje fulltaleg då bilete vart tatt.

Tett samarbeid med arbeidslivet er ein føresetnad for at USN kan fylle rolla si som pådrivar i samfunnsutvikling og verdiskaping. Universitetet har difor valt å etablere to Råd for samarbeid med arbeidslivet: «RSA Offentlig» og «RSA Privat».

Føremålet med «RSA Offentlig» er å utvikle og styrke USN som ein profesjons- og arbeidslivsretta institusjon gjennom ein strategisk og strukturert dialog med samfunnslivet.

Organisering, leiing og sekretariat vert oppnemnd for fire år av gongen, og rådet skal normalt møtast to gongar i året under leiing av rektor.

 

Kontaktperson:

Medlemar i RSA Offentlig:

 • Anita R. F. Fuglesang, avdelingsdirektør Barnehage-, utdannings- og barnevernavdelingen – Fylkesmannen i viken
 • Kari Evensen, utdanningsdirektør Oppvekst og utdanningsavdelingen – Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Åshild Olaussen, fagsjef Forskning og høyere utdanning, samfunnspolitikk – Unio
 • Egil Johansen, rådmann i nye Tønsberg – KS BTV
 • Lisbet Eek Svensson, Fylkesdirektør næring, innovasjon og kompetanse, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Jan Helge Atterås, utdanningsdirektør Buskerud
 • Halfrid Waage, fagdirektør Spesialisthelsetjenesten – Helse Sørøst (Sykehuset Telemark)
 • Eli Årmot, direktør for kompetanse Helse Sørøst (Vestre Viken)
 • Henning Herrestad, nestleiar og områdeleiar kommune i RVTS Øst
 • Anne Magdalena Solbu Kleiven, avdelingsdirektør Seksjon for videreutdanning og lærerutdanning – Utdanningsdirektoratet
 • Svein Lie, divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten – Helsedirektoratet
 • Kari Anita Brendskag, Avdelingsdirektør, Statped
 • Aud Fleten, kommunalsjef helse- og sosial – Porsgrunn
 • Ellen Nadim, leiar Bufetat, region Sør
 • Terje Tønnessen – regiondirektør i NAV Vestfold og Telemark

Faste representanter fra USN: